Wonen & Landschap

De buurtschappen Notter en Zuna hebben van oorsprong een agrarisch karakter; verspreid liggende erven en geen bebouwde kom. Dat karakter verandert in belangrijke mate en dat brengt een aantal vragen met zich mee:

  • Hoe kunnen we vergrijzing tegengaan en zorgen dat jongeren zich hier blijvend kunnen vestigen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat ouderen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat het specifieke landschap Notter en Zuna behouden blijft. De kopjes en essen, de coulissen en zichtlijnen. Hoe kan dat duurzaam en langdurig in stand gehouden en onderhouden worden?

Vandaar dat deze werkgroep voor een 3-tal speerpunten kiest:

Wonen
De coöperatie wil graag in ons gebied voorzien in passende woonruimte voor jong en oud. Met passend bedoelen we: passend qua budget, passend in de buurtschap/het landschap en gebruikmakend van bestaande erven. Daarvoor is overleg nodig met de gemeente Wierden om te onderzoeken hoe dit past binnen de huidige mogelijkheden en regelgeving. En hoe dit passend is te maken door hier samen nieuwe regelgeving voor te maken.

Asbestsanering
Voor 2024  moeten alle met  asbest bedekte daken  gesaneerd zijn. Wij willen graag onderzoeken of en hoe de coöperatie een rol kan spelen bij deze operatie.

Landschap
Wij willen gaan onderzoeken of het haalbaar is om een gezamenlijke visie te ontwikkelen op ons landschap. Wat kan het landschap bijdragen aan onze buurt aan identiteit en economie? Vervolgens komt de vraag aan de orde hoe we het toekomstbestendig kunnen maken en hoe we het samen langdurig beheren.