Stichting CONZ Gebiedsfonds

Bij de ambities van de coöperatie behoren forse financiële middelen. Ook al zijn we gestart op basis van subsidies en grote inzet van vrijwilligers, op de midden lange termijn willen we selfsupporting zijn. Een professionele organisatie met gekwalificeerde medewerkers die de continuïteit kunnen borgen.

Doel

Het gebiedsfonds werkt als een soort spaarbankboekje voor de Coöperatie.

Subsidies die de coöperatie van de overheid ontvangt voor activiteiten op gebied van bijvoorbeeld landschap of zorg worden ondergebracht in het fonds. Daarnaast kunnen ook andere inkomsten van de coöperatie ondergebracht worden in het fonds; denk aan bijvoorbeeld KGO-gelden of inkomsten uit een zonnepark of schenkingen en donaties.

Het gebiedsfonds moet enerzijds zorgen dat deze gelden zo goed mogelijk beheerd worden anderzijds moet het fonds de coöperatie de mogelijkheid bieden om haar plannen te financieren en lange termijn verplichtingen dienaangaande aan te kunnen gaan.

Tenslotte moet het fonds bewaken, dat aangegane verplichtingen ook op langere termijn nagekomen kunnen worden.

Werkwijze

Het fonds wordt beheerd ten dienste van de Coöperatie door het bestuur van de Stichting  CONZ Gebiedsfonds.

Het beheer en uitgifte beleid wordt elk jaar vastgelegd in een plan, dat moet worden goedgekeurd door een Raad van Toezicht. De Raad van toezicht wordt benoemd door het bestuur van CONZ.

CONZ maakt jaarlijks afspraken met het Gebiedsfonds over het verkrijgen of lenen van gelden die zij nodig heeft voor haar activiteiten en ambities.

Meepraten binnen onze coöperatie? Word lid.