Gebiedsvisie Notter-Zuna

Waarom een gebiedsvisie?
De overheid heeft een wet in voorbereiding, waarover de Eerste Kamer nog een beslissing moet nemen; de Nationale Omgevingswet. Met deze wet wil de overheid een gebiedsgerichte aanpak van de fysieke leefomgeving, met ruimte voor lokaal maatwerk, realiseren. Speerpunt in dit proces is draagvlak creëren, door burgers en ondernemers zo veel mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving. Een voortvloeisel uit de Nationale Omgevingswet is de Nationale Omgevingsvisie, dat is de langetermijnvisie van de rijksoverheid op de inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving. Zowel de provincie Overijssel als de gemeente Wierden stellen weer een eigen Omgevingsvisie op. Hierin wordt het beleid op alle terreinen van de fysieke leefomgeving beschreven. Dit sluit aan bij de reikwijdte van de Omgevingswet. Als CONZ hebben we het initiatief genomen om samen met alle inwoners van onze buurtschap (van jong tot oud en ook niet CONZ-leden) de ‘Gebiedsvisie Notter-Zuna’ op te stellen. We zijn in overleg met de Gemeente Wierden hoe zij onze Gebiedsvisie kunnen vertalen in de Omgevingsvisie voor geheel Wierden.

Wat betekent dit voor Notter-Zuna?
De Gebiedsvisie is een verkenning van wat er op de lange termijn aan ontwikkelingen en veranderingen valt te verwachten en wat het belang daarvan is voor een generatiebestendige leefomgeving in Notter-Zuna. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van buurtschap onze aangeven  wat zij belangrijk vinden voor de toekomst. In onze Gebiedsvisie stellen we plannen op over hoe onze buurtschap er over 15 tot 20 jaar uit zal zien en hoe dat veranderingsproces zal kunnen verlopen. Samen met de inwoners  gaan we ontdekken hoe we de verschillende belangen kunnen afwegen en daarmee ook richting kunnen geven aan de omgevingsvisie van de gemeente Wierden. Zo zijn we zelf aan zet! Ook onze Gebiedsvisie behelst alle terreinen van de fysieke leefomgeving, zoals landbouw, recreatie & toerisme, natuur & landschap, klimaat, energie, mobiliteit, wonen, onderwijs en zorg & welzijn. Kortom, de invulling van de Gebiedsvisie gaat ons allemaal aan.

Projectondersteuning
Omdat het een groot en breed project betreft, laten we ons hierbij adviseren en ondersteunen door Bert ter Avest (Vormgever Overheidsparticipatie) en Arjen Spijkerman (H+N+S landschapsarchitecten). In 2020, voordat we door Covid-19 werden verrast, zijn we gestart. We hebben een avond georganiseerd in het Kulturhus Irene en bij de aanwezigen de eerste essentiële onderwerpen geïnventariseerd. Door Covid-19 konden we vanaf half maart 2020 geen bijeenkomsten meer organiseren. Toch wilden we voorkomen dat het project kwam stil te liggen. Op ons verzoek hebben de heren ter Avest en Spijkerman daarom een start gemaakt met de reeds besproken onderwerpen. Zij hebben met de beschikbare informatie een voorlopig ‘Plan van Aanpak’ geschreven. Een document dat dient als aanloop naar de ‘Gebiedsvisie Notter-Zuna’.

Doet u, als inwoner van Notter of Zuna, ook mee?
U kunt het voorlopige ‘Plan van Aanpak’ al lezen. Waarbij we vooraf stellen dat dit ‘de oogst tot nu toe’ is en er slechts een deel van de onderwerpen toegelicht wordt. Alles ligt nog open en iedere inwoner van Notter en Zuna kan meedenken, meepraten en meedoen. Ook onderwerpen als het sociaal domein, wonen, ouderenzorg, sluipverkeer enz. worden meegenomen in het vervolgtraject. Als eerste zijn met name de hoofdstukken 1 t/m 3 van het ‘Plan van Aanpak’ van belang; hierin gaat het over ‘de kijk op het huidige Notter-Zuna’ en ‘de kijk op de opgaven voor Notter-Zuna’. Vanaf hoofdstuk 4 wordt het plan samen met de inwoners verder uitgewerkt en ingevuld. Link naar ‘Plan van Aanpak vindt u hier.

Wij zijn wij erg benieuwd naar uw mening

  • Welke zaken herkent u  – of juist niet – in de beschrijving van het huidige Notter en Zuna in het ‘Plan van Aanpak’?
  • Welke twee kansen en welke twee bedreigingen ziet u voor Notter en Zuna?
  • Kunt u ook aangeven waarom?

Wees gerust kritisch!

Bent u inwoner van Notter of Zuna? Mail uw reactie s.v.p. naar: gebiedsvisie@conz.nl. Ook mogelijke vragen en aanvullende opmerkingen op de Gebiedsvisie Notter-Zuna en/of het ‘Plan van Aanpak’ horen we graag van u. Om al uw opmerkingen mee te nemen in de verdere aanpak vragen wij u te reageren voor 1 september a.s.

Hoe verder
In september organiseren we een bijeenkomst over de Gebiedsvisie in het Kulturhus. Dan bespreken we hoe we gezamenlijk (inwoners Notter-Zuna en CONZ) de daadwerkelijke analyse van onze toekomst gaan maken en bespreken we de uitdagingen waarvoor we komen te staan. Zo werken we op een constructieve en verantwoorde manier aan onze Gebiedsvisie. Een visie waar iedere Notteriaan en Zunamiet zich de komende 15/20 jaar door kan laten inspireren.

Bent u nog geen lid van CONZ en bent u ook geïnteresseerd in dit project? Wees zo vrij om te reageren op bovenstaande vragen. Nog mooier is het als u ook lid wordt van CONZ, dat kan via ‘Aanmelden lidmaatschap’.

Wilt u nog meer lezen over dit project?

Nationale Omgevingswet, zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/vernieuwing-omgevingsrechthttps://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

Nationale Omgevingsvisie, zie:
https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/over+de+novi/nationale+omgevingsvisie+in+het+kort/default.aspx

Omgevingsvisie provincie Overijssel, zie
https://www.overijssel.nl/onderwerpen/omgeving/omgevingsvisie/