Gebiedsvisie Notter-Zuna >> Toekomstvisie gemeente Wierden

Waarom een gebiedsvisie?
De overheid heeft de Nationale Omgevingswet in voorbereiding. Deze wet gaat in op 1 juli 2023. Met deze wet wil de overheid een gebiedsgerichte aanpak van de fysieke leefomgeving, met ruimte voor lokaal maatwerk, realiseren. Speerpunt in dit proces is draagvlak creëren, door burgers en ondernemers zo veel mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving. Een voortvloeisel uit de Nationale Omgevingswet is de Nationale Omgevingsvisie, dat is de langetermijnvisie van de rijksoverheid op de inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving. Zowel de provincie Overijssel als de gemeente Wierden stellen weer een eigen omgevingsvisie op. Hierin wordt het beleid op alle terreinen van de fysieke leefomgeving beschreven. Dit sluit aan bij de reikwijdte van de Omgevingswet. Als CONZ hebben we het initiatief genomen om samen met alle inwoners van onze buurtschap (van jong tot oud en ook niet CONZ-leden) de ‘Gebiedsvisie Notter-Zuna’ op te stellen.

Wat betekent dit voor Notter-Zuna?
De Gebiedsvisie is een verkenning van wat er op de lange termijn aan ontwikkelingen en veranderingen valt te verwachten en wat het belang daarvan is voor een generatiebestendige leefomgeving in Notter-Zuna. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van onze buurtschap aangeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst. In onze Gebiedsvisie stellen we plannen op over hoe onze buurtschap er over 15 tot 20 jaar uit zal zien en hoe dat veranderingsproces zal kunnen verlopen. Ook onze Gebiedsvisie behelst alle terreinen van de fysieke leefomgeving, zoals landbouw, recreatie & toerisme, natuur & landschap, klimaat, energie, mobiliteit, wonen, onderwijs en zorg & welzijn. Kortom, de invulling van de Gebiedsvisie gaat ons allemaal aan.

Projectondersteuning
Omdat het een groot en breed project betreft, hebben we ons hierbij laten adviseren en ondersteunen door Bert ter Avest (Vormgever Overheidsparticipatie) en Arjen Spijkerman (H+N+S Landschapsarchitecten). In 2020, voordat we door Covid-19 werden verrast, zijn we gestart. We hebben een avond georganiseerd in het Kulturhus Irene en bij de aanwezigen de eerste essentiële onderwerpen geïnventariseerd. Door Covid-19 konden we vanaf half maart 2020 geen bijeenkomsten meer organiseren. Toch wilden we voorkomen dat het project stil kwam liggen. Op ons verzoek hebben de heren ter Avest en Spijkerman daarom een start gemaakt met de reeds besproken onderwerpen. Zij hebben, samen met het CONZ-bestuur, met de opgehaalde informatie een concept ‘Plan van Aanpak’ geschreven. Een document dat zou dienen als aanloop naar de ‘Gebiedsvisie Notter-Zuna’.


Echter, in het najaar van 2022, nog voordat we onze Gebiedsvisie definitief hebben kunnen maken, heeft de gemeente de CONZ heel specifiek uitgenodigd om mee te denken over de Toekomstvisie gemeente Wierden. We zijn in overleg gegaan over hoe ons Plan van aanpak vertaald kan worden in de Toekomstvisie voor geheel Wierden. Gezamenlijk hebben we besloten om uit ons ‘Plan van Aanpak’ een zienswijze te destilleren (zie link onderaan deze pagina). Deze zienswijze hebben we weer besproken met het Platform Landelijk Gebied, de projectleider Toekomstvisie en de projectleider/beleidsadviseur ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling van de gemeente. Uiteindelijk hebben we afgesproken dat onze zienswijze betrokken zal worden bij de verdere ontwikkeling van de Toekomstvisie van de gemeente Wierden.

Totstandkoming Toekomstvisie Gemeente Wierden

Aan de hand van onderstaand driestappenplan wordt invulling gegeven aan de Toekomstvisie:

Stap 1: Input ophalen 

Wat vinden onze inwoners belangrijk? Hiervoor zijn verschillende middelen ingezet. Er is eerst een enquête uitgezet die inwoners konden invullen. Naast het uitzetten van een enquête is de gemeente met inwoners en diverse organisaties (waaronder CONZ) in gesprek gegaan over verschillende thema’s aan de hand van stellingen. Verder zijn er informatieavonden georganiseerd in de kernen Wierden en Enter en in alle buurtschappen.

Stap 2: Uitwerken concept toekomstvisie

Op basis van de rapportage van de enquête en de uitkomsten van de gespreksrondes is er een conceptvisie samengesteld. Deze wordt voorgelegd aan de samenleving en het college van burgemeester en wethouders. Reacties die worden opgehaald worden verwerkt. De definitieve versie gaat naar de raad. Ook gaat er een verslag van het participatieproces van de inwoners en andere belanghebbenden naar de raad.

Stap 3: Besluiten

In deze laatste stap neemt de gemeenteraad een besluit over de toekomstvisie. Het is altijd mogelijk dat bepaalde wensen en ideeën geen invulling kunnen krijgen of dat de gemeenteraad op een aantal punten een ander besluit neemt. Zo kunnen maatschappelijke ontwikkelingen en financiën van invloed zijn op keuzes die de gemeenteraad maakt.

Via onderstaande links kun je meer lezen over de:

Concept Toekomstvisie gemeente Wierden

Zienswijze op de concept Toekomstvisie door CONZ

Nationale Omgevingswet

Nationale Omgevingsvisie

Omgevingsvisie provincie Overijssel