Group 76
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van de Coöperatie Notter-Zuna. Hiermee brengen we u op de hoogte van wat er speelt binnen onze coöperatie. Deze nieuwsbrief is voornamelijk gewijd aan de ‘Gebiedsvisie Notter-Zuna’. Een nieuwsbrief met wederom belangrijke en interessante informatie voor alle inwoners van Notter en Zuna.
Dirkjan Masman kleine foto
Van de voorzitter...

Wat is het fijn dat de zomer voor de deur staat. Lekker genieten van het buitenleven en misschien gaat u zelfs met vakantie. Zeker nu de Covid-maatregelen versoepeld zijn geeft dat een vrij gevoel, waardoor de zomerperiode extra waarde krijgt.
Hoewel we nu eerst van de zomer gaan genieten, willen we u toch alvast informeren over een van onze grotere projecten; de ‘Gebiedsvisie Notter-Zuna’. Een lange termijn plan dat we in samenspraak met de gemeente Wierden en ook graag sámen met u vorm gaan geven. Middels deze nieuwsbrief maken wij u nu alvast deelgenoot van dit project. Na de zomer gaan we met elkaar in gesprek en bepalen we samen hoe we aan de ‘Gebiedsvisie Notter-Zuna’ invulling gaan geven. Hieronder én op onze website leest u er meer over.

De volgende nieuwsbrief verschijnt in augustus.
Ik wens u een mooie zomer!

Dirkjan Masman, voorzitter CONZ
nieuwsbrief 2

Gebiedsvisie Notter-Zuna

Waarom een gebiedsvisie?
De overheid heeft een wet in voorbereiding, waarover de Eerste Kamer nog een beslissing moet nemen; de Nationale Omgevingswet. Met deze wet wil de overheid een gebiedsgerichte aanpak van de fysieke leefomgeving, met ruimte voor lokaal maatwerk, realiseren. Speerpunt in dit proces is draagvlak creëren, door burgers en ondernemers zo veel mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving. Een voortvloeisel uit de Nationale Omgevingswet is de Nationale Omgevingsvisie, dat is de langetermijnvisie van de rijksoverheid op de inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving. Deze visie wordt uitgevoerd in samenwerking met de provincies, gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de samenleving. Zowel de provincie Overijssel als de gemeente Wierden stellen weer een eigen Omgevingsvisie op. Hierin wordt het beleid op alle terreinen van de fysieke leefomgeving beschreven. Dit sluit aan bij de reikwijdte van de Omgevingswet. Als CONZ hebben we het initiatief genomen om samen met alle inwoners van onze buurtschap (van jong tot oud en ook niet CONZ-leden) de ‘Gebiedsvisie Notter-Zuna’ op te stellen. We zijn in overleg met de Gemeente Wierden hoe zij onze Gebiedsvisie kunnen vertalen in de Omgevingsvisie voor geheel Wierden. In een volgende nieuwsbrief hopen we daarover meer duidelijkheid te kunnen geven.

Wat betekent dit voor Notter-Zuna?
De Gebiedsvisie is een verkenning van wat er op de lange termijn aan ontwikkelingen en veranderingen valt te verwachten en wat het belang daarvan is voor een generatiebestendige leefomgeving in Notter-Zuna. Als we bijvoorbeeld terugkijken op de afgelopen vijfentwintig jaar, dan zijn er in ons leven van nu en in onze huidige omgeving heel wat zaken anders dan toen. Ook in de komende decennia zullen de ontwikkelingen doorgaan. Wij vinden het belangrijk dat u als inwoners aangeeft wat u belangrijk vindt voor de toekomst. In onze Gebiedsvisie stellen we plannen op over hoe onze buurtschap er over 15 tot 20 jaar uit zal zien en hoe dat veranderingsproces zal kunnen verlopen. Samen met u gaan we ontdekken hoe we de verschillende belangen kunnen afwegen en daarmee ook richting kunnen geven aan de omgevingsvisie van de gemeente Wierden. Zo zijn we zelf aan zet en wordt er niet over onze hoofden geregeerd. Ook onze Gebiedsvisie behelst alle terreinen van de fysieke leefomgeving, zoals landbouw, recreatie & toerisme, natuur & landschap, klimaat, energie, mobiliteit, wonen, onderwijs en zorg & welzijn. Kortom, de invulling van de Gebiedsvisie gaat ons allemaal aan.

Projectondersteuning
Omdat het een groot en breed project betreft, laten we ons hierbij adviseren en ondersteunen door Bert ter Avest (Vormgever Overheidsparticipatie) en Arjen Spijkerman (H+N+S landschapsarchitecten). In 2020, voordat we door Covid-19 werden verrast, is in het Kulturhus Irene al een bijeenkomst over de Gebiedsvisie geweest. Hierbij waren de heren ter Avest en Spijkerman ook aanwezig. Zij hebben die avond gevraagd welke onderwerpen de aanwezige inwoners belangrijk vinden om op te nemen in de Gebiedsvisie. Vervolgens hebben zij een aantal inwoners geïnterviewd. Door Covid-19 konden we vanaf half maart 2020 geen bijeenkomsten meer in het Kulturhus organiseren. Toch wilden we voorkomen dat het project kwam stil te liggen. Op ons verzoek hebben beide heren daarom een start gemaakt met de reeds besproken onderwerpen. Zij hebben met de beschikbare informatie een voorlopig ‘Plan van Aanpak’ geschreven. Een document dat dient als aanloop naar de ‘Gebiedsvisie Notter-Zuna’.
nieuwsbrief 1
Doet u ook mee?
Het voorlopige ‘Plan van Aanpak’ delen we op dit moment graag met u. Waarbij we vooraf stellen dat dit ‘de oogst tot nu toe’ is en er slechts een deel van de onderwerpen toegelicht wordt. Alles ligt nog open en iedereen kan meedenken, meepraten en meedoen. Ook onderwerpen als het sociaal domein, wonen, ouderenzorg, sluipverkeer enz. worden meegenomen in het vervolgtraject. Als eerste zijn met name de hoofdstukken 1 t/m 3 van het ‘Plan van Aanpak’ van belang; hierin gaat het over ‘de kijk op het huidige Notter-Zuna’ en ‘de kijk op de opgaven voor Notter-Zuna’. Vanaf hoofdstuk 4 wordt het plan samen met u als inwoners verder uitgewerkt en ingevuld. Wij stellen het op prijs als u het ‘Plan van Aanpak’ met aandacht leest. U vindt het op onze website: https://conz.nl/gebiedsvisie/ of klik hier.

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening
  • Welke zaken herkent u - of juist niet - in de beschrijving van het huidige Notter en Zuna in het ‘Plan van Aanpak’?
  • Welke twee kansen en welke twee bedreigingen ziet u voor Notter en Zuna?
  • Kunt u ook aangeven waarom?
Wees gerust kritisch!

Uw reactie kunt u mailen naar: gebiedsvisie@conz.nl. Eventuele vragen en aanvullende opmerkingen op de Gebiedsvisie Notter-Zuna en/of het ‘Plan van Aanpak’ horen we ook graag van u. Om al uw opmerkingen mee te nemen in de verdere aanpak vragen wij u te reageren voor 1 september a.s.

Hoe verder
In september hopen we u weer in het Kulturhus te kunnen ontmoeten. U ontvangt daarvoor tijdig een uitnodiging. Dan bespreken we hoe we gezamenlijk (inwoners Notter-Zuna en CONZ) de daadwerkelijke analyse van onze toekomst gaan maken en bespreken we de uitdagingen waarvoor we komen te staan. Ons doel is een om een visie te maken, met daarbij een toetsingskader voor ontwikkelingen in de toekomst. Dat gaan we met ons allen doen. Zo werken we op een constructieve en verantwoorde manier aan onze Gebiedsvisie. Een visie waar iedere Notteriaan en Zunamiet zich de komende 15/20 jaar door kan laten inspireren. Waar mogelijk moeten we samen knopen doorhakken over wat waar wel en niet wenselijk is. En dat kunnen we beter samen doen dan dat het vòòr ons gedaan wordt!

Kent u iemand in Notter of Zuna die nog geen lid is van CONZ en waarvan u denkt dat hij/zij ook geïnteresseerd is in dit project? Wees zo vrij om deze nieuwsbrief door te sturen.
Nog mooier is het wanneer diegene lid wordt van CONZ, dat kan via: Aanmelden lidmaatschap

Wilt u nog meer lezen over dit project?

Nationale Omgevingswet, zie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet/vernieuwing-omgevingsrecht
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

Nationale Omgevingsvisie, zie:
https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/over+de+novi/nationale+omgevingsvisie+in+het+kort/default.aspx

Omgevingsvisie provincie Overijssel, zie
https://www.overijssel.nl/onderwerpen/omgeving/omgevingsvisie/
Update Zonneproject Noaberstroom

In de nieuwsbrief van mei hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over het ‘Zonneproject Noaberstroom’; zonnepanelen op daken.
Noaberstroom Notter-Zuna
We hebben op dit moment voldoende Noaberstroom leden om van start te gaan. Het wachten is nu op de toekenning van de subsidie. Degene die zich hebben aangemeld als lid, horen van ons zodra er meer bekend is.
Kulturhus N-Z
Algemene ledenvergadering

In september hopen we ook weer onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te houden. Hierover volgt in de nieuwsbrief van augustus nader bericht.
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl