Group 76
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van de Coöperatie Notter-Zuna. Hiermee brengen we onze leden op de hoogte van wat er speelt binnen onze coöperatie en in onze buurtschap.
Van de voorzitter…

Op dinsdagavond 28 september jl. hielden we de Algemene Ledenvergadering van onze coöperatie. Na de pauze stond de Gebiedsvisie Notter-Zuna op de agenda. Arjen Spijkerman, H+N+S Landschapsarchitecten en Bert ter Avest, Vormgever Omgevingsparticipatie gaven een presentatie over het interessante concept Eeuwige bron.
Dirkjan Masman kleine foto
Verder nam Gerard Sluiskes, Beleidsadviseur ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling van de gemeente Wierden, ons mee met de plannen van de gemeente om te komen tot een Toekomstvisie voor Wierden.

In deze Nieuwsbrief leest u meer over het uitproberen van de Eeuwige bron voor Notter-Zuna. Een eerste bijdrage van deelnemers aan de bijeenkomst van 28 september jl. laten we in deze Nieuwsbrief ook al zien.

Het uitproberen van het concept Eeuwige bron betekent onder meer dat we gaan onderzoeken of en hoe we meer schoon water in ons gebied kunnen vasthouden voor landbouw, natuur en drinkwater. Dat onderzoek zal vragen oproepen zoals wat zijn de effecten voor onze inwoners en boeren? Zijn deze effecten acceptabel? Of, hoe kunnen we het zo doen dat iedereen hier de vruchten van plukt!

Verder gaan we onderzoeken hoeveel energie er in ons gebied gebruikt wordt en hoeveel er wordt geproduceerd. Wanneer in een gebied evenveel elektriciteit gemaakt wordt als dat er wordt gebruikt, hebben we geen verzwaring van het nationale net nodig. Ook zouden we misschien lokaal biogas kunnen produceren of zelfs waterstofgas. Daarop zouden we de tractoren en vrachtwagens van de boeren en de transportondernemingen in de buurt kunnen laten rijden. Dat is niet op korte termijn gerealiseerd, maar zou wel een mooie toekomstige ontwikkeling kunnen zijn.

Beide onderwerpen zijn voor ons van belang als het gaat om onze Gebiedsvisie. Hoe ziet Notter-Zuna er over 10 en 20 jaar uit? Om tot een goede gedegen visie te komen stelden de heren Spijkerman en ter Avest, in opdracht van CONZ, een Plan van Aanpak op (te downloaden op www.conz.nl/Gebiedsvisie). Wilt u ook bijdragen aan onze Gebiedsvisie Notter-Zuna meldt u dan aan via mail: bert@teravest.org.

Ik nodig u van harte uit om hieraan mee te doen. Laat van u horen. Wat moeten we in de toekomst wél doen en wat zeker niet! Laten we samen aan onze Gebiedsvisie werken.

In de rubriek Even voorstellen… deze maand Wim Dekkers, Wim is lid van twee werkgroepen, nl. GBNZ en Wonen. Wim draait bij het GBNZ al jaren mee en is ook vanaf het begin lid van de CONZ werkgroep Wonen. Opnieuw een enthousiast man die vertelt over wat hem inspireert.

Dirkjan Masman, voorzitter CONZ
De Eeuwige bron, het duurzaam vasthouden van water

‘Wateroverlast was ons grote probleem; nu is droogte de sluipende moordenaar’. Krachtige woorden die ons in de gesprekken over het ‘Plan van Aanpak' voor de Gebiedsvisie Notter-Zuna werden toevertrouwd. De laatste jaren krijgen we bijna elke dag beelden voorgeschoteld van droge akkers, uitgedroogde beken, bruine bomen en dorre weilanden. In het oosten van Nederland is de grond zo uitgedroogd dat de neerslag die valt niet altijd kan worden opgenomen.

Droogte is ook geen tijdelijk verschijnsel meer, maar een terugkerend groot probleem. En de problemen stapelen zich ook nog eens op. Verdroging heeft tot gevolg dat de schade van te veel stikstof en verzuring wordt vergroot. De droogteschade is op vele fronten voelbaar. Gescheurde muren, hoge concentraties van geneesmiddelen en meststoffen in ons grondwater, overmatige algengroei, lage opbrengsten van akkerbouwgewassen en grasland, zeldzame planten en vlinders gaan in aantal drastisch achteruit etc. De maatschappelijke en economische schade is enorm. Alleen al voor de landbouw werd de economische schade door droogte in 2018 geraamd op 820 miljoen tot 1,4 miljard euro.

Tijd voor een andere benadering. Initiatiefnemers Vitens en H+N+S Landschapsarchitecten hebben het zogeheten concept Eeuwige bron bedacht. Daar hebben ze ook al de EO Wijers prijs mee gewonnen. Kern van dit concept is het vasthouden van water. Het concept is in een fictief plan uitgewerkt voor de Sallandse Heuvelrug.

De Eeuwige bron biedt – en omvat ook – meer dan alleen water. Ook landbouw en energie zijn belangrijke componenten. Water, landbouw en energie kunnen elkaar ook versterken. Schone energieopwekking en opslag in lokale knooppunten biedt ruimte voor boeren om hun bedrijf te verduurzamen. Het vasthouden van water zorgt voor meer waterbeschikbaarheid waarvan iedereen kan profiteren.
Circulair systeem EB
Na het fictieve plan voor de Sallandse Heuvelrug is het nu tijd om het concept van de Eeuwige bron uit te proberen voor de deelgebieden Zuna - Noetselerberg (Z/N) en Notter - Wierden (N/W). Dit doen we in de vorm van twee pilots, voor elk deelgebied (elke pilot) werken we met een pilotprojectgroep, samengesteld uit personen die:
  • woonachtig en/of beroepsmatig actief zijn in één van de deelgebieden Zuna - Noetselerberg (Z/N) of Notter - Wierden (N/W);
  • actief zijn op het gebied van energiegebruik/-winning, landbouw, landschap & natuur, en/of watergebruik;
  • enthousiast en geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van Eeuwige bron
kaart waterwinning EB
De pilotprojectgroepen komen (minimaal) drie keer bij elkaar in de maanden oktober t/m december van dit jaar. In de laatste bijeenkomst hopen we oplossingen te oogsten en op pilot en overkoepelend niveau resultaten te formuleren. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 15 oktober 2021.

Eerste bijdrage ‘waar kunnen we water vasthouden’
Een eerste resultaat kunnen we laten zien aan de hand van onderstaande kaart. Op de bijeenkomst van 28 september jl. werd aan de aanwezigen de vraag gesteld waar kunnen we water vasthouden? Hun suggesties zijn in onderstaande kaart opgenomen.
kaart waterwinning EB-ALV
Voor en door wie
Opdrachtgever voor deze toepassing van de Eeuwige Bron is Vitens. Verder zullen in de begeleidingsgroep de volgende organisaties betrokken worden: Coöperatie Notter-Zuna, gemeente Wierden, Waterschap Vechtstromen, provincie Overijssel en Nationaal Park Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal. Opdrachtnemers zijn: H+N+S Landschapsarchitecten (Jaap van der Salm & Arjen Spijkerman) en Bert ter Avest, Vormgever Omgevingsparticipatie.

Bent u geïnteresseerd en hebt u vragen, neem dan gerust contact op met Bert ter Avest: bert@teravest.org of via 06-53861673.
Wim Dekkers (2)
Even voorstellen...

Ik ben Wim Dekkers, geboren en getogen in Rijssen en getrouwd met Ina Wessels (Ina van ‘Haarbers’). Ina is geboren in Notter op de boerderij aan de Klokkendijk. In 2008 hebben we d.m.v. een ‘Rood-voor-Rood’ regeling een woning gebouwd aan de Zunaweg in Notter. Een fijne plek om te wonen.
Dit jaar ben ik 65 jaar geworden en op 1 juli jl. ben ik gestopt met werken om te genieten van mijn pensioen. Mijn vrije tijd besteed ik graag aan tuinieren, fietsen, wandelen, vrijwilligerswerk en voetbal kijken.

Ruim 45 jaar was ik werkzaam als makelaar en taxateur van woningen en bedrijfspanden in Rijssen en omgeving, het laatst als leidinggevende bij Daan Makelaars. Een enerverende baan met ups en downs op de woningmarkt waar ik veel mensenkennis heb opgedaan en waar ik met veel plezier op terugkijk.

Als inwoner van Notter wil ik mij graag inzetten voor de leefbaarheid en de inrichting van de buurtschap Notter-Zuna en bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van ons mooie landschap en het bevorderen van het ‘noaberschap’.

In 2011 ben ik daarom bestuurslid geworden van de vereniging Gemeenschappelijk Belang Notter-Zuna (GBNZ) in de functie van penningmeester. In het kader van ‘Dorpsplan 2009’ hebben we als GBNZ ondersteuning kunnen geven aan de realisatie van de Evenementenweide, activiteiten voor senioren, de peuterspeelzaal, Ommetje Zuna, Ommetje Notter en het pontje over de Regge.

In 2020 is de vereniging GBNZ opgegaan in de CONZ en werd ik lid van deze werkgroep die als doel heeft het behartigen van de belangen van de inwoners van Notter en Zuna. Dit wordt o.a. gerealiseerd door het onderhouden van contacten met onze buurtbewoners en de gemeente Wierden. Verdere aandachtspunten zijn het bevorderen van de verkeersveiligheid en het voorkomen en bestrijden van vandalisme. We organiseren jaarlijks de Dodenherdenking op 4 mei en zijn ook betrokken bij de Nieuwjaarsreceptie en het Bevrijdingsontbijt.

Ook ben ik lid van de werkgroep Wonen. Deze werkgroep wil bewerkstelligen dat ouderen langer in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en dat jongeren uit Notter en Zuna zich hier kunnen vestigen.

Mijn motto: houd het ‘noaberschap’ in stand en zie naar elkaar om!
Een stukje historie…

Van kolen naar gas; in de jaren zestig van de vorige eeuw schakelden veel huishoudens in Nederland over van steenkool op aardgas.

Binnen vijf jaar had 80 procent van de huishoudens een gasaansluiting. De oliebedrijven en de overheid hadden haast om de toen pas ontdekte gasbel te benutten, want er kwam alweer een alternatief aan: kernenergie.

Een vijfde deel van de bevolking bleef in eerste instantie de nog zo vertrouwde kolenkachel stoken. Hiermee was je gegarandeerd van behaaglijke warmte in de woning. Ondanks het gegeven dat de kolenkit regelmatig in het (koude) kolenhok gevuld moest worden en de volle kolenkit naar de kachel of het fornuis gesjouwd moest worden, bleef deze groep kolen stoken. Ook moest deze groep nog steeds ’s morgens vroeg met aanmaakhoutjes in de weer. Het duurde namelijk een tijdje voordat de kolen lekker gloeiden. In de winter bleven meerdere kamers van woningen ongebruikt, gewoonweg omdat het er ijskoud was en ijsbloemen zich op de ramen vormden. Alleen rond de kolenkachel in de huiskamer en het kolenfornuis in de keuken was het aangenaam warm. Met heet water gevulde kruiken maakten we de bedden in de kille slaapkamers nog een beetje behaaglijk.

De lente was jaarlijks hét moment voor de ‘grote schoonmaak’. Na een winter stoken zat de roetaanslag overal. Met een beetje pech moest er ook opnieuw worden behangen.
diverse energiebronnen
Dat de ontwikkelingen doorgaan hoeft geen betoog. Nu, zo’n zestig jaar verder gebruiken we weer andere energiebronnen. We proberen nu met ons allen minder afhankelijk van aardgas te worden. De Nederlandse productie ligt bijna stil. Daarom zijn we nu afhankelijk van geïmporteerd gas. Bovendien vormt aardgas een enorme bron van fossiel CO2 dat de klimaatverandering op aarde aanwakkert.
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl