Group 76
Dit is de maandelijkse nieuwsbrief van de Coöperatie Notter-Zuna, met: ‘Van de voorzitter...'
Werving nieuwe leden,
in de rubriek ‘Even voorstellen’ Jan Danker, voorzitter werkgroep Wonen, oprichting Stichting CONZ Gebiedsfonds, Eigen ruimte voor de CONZ, een Duurzaamheidstip en zomaar een ‘Stukje historie’ uit 1951.
Van de voorzitter...
Dirkjan Masman kleine foto
Het jaar 2020 is ten einde, een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Door Covid-19 konden veel dingen niet doorgaan, zo hebben we onze ledenvergaderingen in aangepaste vorm moeten houden. Hopelijk zal het leven er in 2021 weer anders uit gaan zien. In de eerste nieuwsbrief van dit jaar vindt u onder meer een artikel over de Stichting Gebiedsfonds. Verder hebben we de laatste maanden gewerkt aan de oprichting van CONZ Duurzame Energie B.V. Zowel het Gebiedsfonds als de B.V. bieden ons financiële armslag. Dat is van belang om onze activiteiten en projecten, om een generatiebestendig Notter-Zuna te behouden, te kunnen uitvoeren. Tot slot wens ik u, namens alle medewerkers van de CONZ, een heel gelukkig en gezond 2021. Hopelijk kunnen we elkaar weer snel ontmoeten.

Dirkjan Masman, voorzitter CONZ
Helpt u ons nieuwe leden werven?

Ons doel is om ons samen met onze leden en werkgroepen breed in te zetten - voor alle inwoners - van Notter en Zuna. Op dit moment hebben we ruim 100 leden. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Echter, om samen nog sterker te staan, is het belangrijk dat we meer nieuwe leden werven. Daarmee creëren we meer draagvlak en dat helpt ons om onze doelen voor de buurtschap te kunnen realiseren. Elk lid kan mede bepalen wat de coöperatie doet en kan actief meedoen in werkgroepen en bestuur.

Wellicht kent u mensen die nog geen lid zijn. Maak uw noaber, en eventuele familie en vrienden in Notter en Zuna ook enthousiast voor een lidmaatschap! Het is mogelijk om met meerdere personen (18+) in één gezin lid te worden.

Alvast bedankt!

Aanmelden kan heel eenvoudig via: Word lid.

Jan Danker
Even voorstellen...
Mijn naam is Jan Danker, ik ben 37 jaar. Ik ben geboren en getogen in Notter en woon sinds april 2018 weer in mijn ouderlijk huis aan de Nottermorsweg 1 in Notter. Dat is de uiterste noordoosthoek in onze buurtschap Notter. Ik ben getrouwd met Annemiek en woon samen met onze twee dochters op een heerlijke plek. Lekker landelijk, maar overal dichtbij.
In de CONZ is mijn functie: voorzitter van de werkgroep Wonen. Omdat ik het belangrijk vind dat onze buurtschap zich op een duurzame en verantwoorde manier verder ontwikkelt, zet ik mij graag in voor deze werkgroep van de CONZ. Onze werkgroep richt zich momenteel op kansen om verantwoord nieuwe woonvormen te realiseren. Concrete locaties zijn lastig te noemen, omdat er vaak eerst met eigenaren en direct omwonenden wordt gesproken.

In de afgelopen tijd heeft onze werkgroep diverse gesprekken gevoerd met eigenaren.
Onze werkgroep is constant op zoek naar locaties die vrijkomen, bijvoorbeeld stoppende agrariërs of mensen die hun woning willen verkopen. Er zijn een aantal schetsplannen voor nieuwe woonvormen gemaakt. Sommige initiatieven stranden snel, andere initiatieven worden op haalbaarheid uitgewerkt. Gesprekken met de gemeente Wierden zijn daarbij van groot belang. Ook een goede inpassing in het landschap blijft belangrijk.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij de gemeente Rijssen-Holten, in de functie van beleidsmedewerker Ruimte en Erfgoed. Hier werk ik sinds 2007. De jaren vliegen voorbij. Mijn werk bestaat uit het maken van ruimtelijke visies en de zorg voor het erfgoed (monumenten, landschapselementen en archeologie) van de gemeente Rijssen - Holten. Ik doe mijn werk met veel plezier en vind het belangrijk dat het meerwaarde oplevert voor de maatschappij.
In mijn vrije tijd doe ik graag aan tuinieren, hardlopen en fietsen en spelen met mijn kinderen. Mijn quote is 'Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg'.
Stichting CONZ Gebiedsfonds opgericht
In het najaar van 2020 is de Stichting CONZ Gebiedsfonds opgericht. Eind november 2020 is hiervoor door het bestuur de notariële akte getekend. Het gebiedsfonds werkt als een soort spaarbankboekje voor de Coöperatie. Subsidies die de coöperatie van de overheid ontvangt voor activiteiten op gebied van bijvoorbeeld landschap of zorg worden ondergebracht in het fonds. Daarnaast kunnen ook andere inkomsten van de coöperatie ondergebracht worden in het fonds; denk aan bijvoorbeeld KGO-gelden of inkomsten uit het zonnepark of schenkingen en donaties.

CONZ maakt jaarlijks afspraken met het Gebiedsfonds over het verkrijgen of lenen van gelden die zij nodig heeft voor haar activiteiten en ambities op het gebied van
  • duurzaamheid
  • landschapsbeheer en ecologie
  • zorg voor jong en oud, het sociaal maatschappelijk klimaat
  • wonen, werken en (agrarisch) ondernemen
Het gebiedsfonds moet enerzijds zorgen dat deze gelden zo goed mogelijk beheerd worden anderzijds moet het fonds de coöperatie de mogelijkheid bieden om haar plannen te financieren en lange termijn verplichtingen aan te kunnen gaan. Tenslotte moet het fonds bewaken, dat aangegane verplichtingen ook op langere termijn nagekomen kunnen worden en dat subsidiegelden uiteindelijk ook worden besteed aan datgene waarvoor zij toegekend zijn.

De eerste bestuursleden van Stichting CONZ Gebiedsfonds zijn:
Henk van Dieten, voorzitter
Nico Altena, secretaris / penningmeester

Namens CONZ zijn Bert Berkhof en Hans Hofman benoemd als leden
van de Raad van Toezicht (RvT)
foto notaris oprichting CONZ Gebiedsfonds
Bestuursleden en Raad van Toezicht ondertekenen de notariële akte

Het bestuur van het Gebiedsfonds beheert de gelden ten dienste van de Coöperatie. CONZ maakt jaarlijks afspraken met het Gebiedsfonds over het verkrijgen of lenen van gelden die zij nodig heeft.
De RvT moet jaarlijks het beheer en uitgifte beleid van het bestuur van het Gebiedsfonds controleren en goedkeuren.
Het beheer en uitgifte beleid wordt elk jaar vastgelegd in een plan, dat moet worden goedgekeurd door een Raad van Toezicht. De Raad van toezicht wordt benoemd door het bestuur van CONZ.
Via de algemene ledenvergaderingen van CONZ worden de leden op de hoogte gehouden.

Voor CONZ betekent de oprichting van de stichting een mooie ontwikkeling. Het biedt de mogelijkheid om plannen uit te voeren en daarmee doelen te verwezenlijken.
Eigen ruimte voor de CONZ in Kulturhus ‘Irene’
Vanaf 1 januari jl. huurt de CONZ een ruimte in het Kulturhus ‘Irene’. In de kelder, eerste deur links bij de hoofdingang, krijgen we een eigen ‘kantoor’. Als het gezien de coronamaatregelen weer kan, houden ons bestuur en onze werkgroepen hier hun maandelijkse vergaderingen. Ook andere bijeenkomsten van kleinere groepen kunnen hier plaatsvinden. Heeft u vragen en mocht u hiervoor met een van de bestuurs- of werkgroepleden een gesprek wensen, dan kunnen we - als het weer kan - ook in deze ruimte afspreken. Voor een afspraak kunt u contact met ons opnemen via bestuur@conz.nl.
Een duurzaamheidstip...
Milieubewust zijn kost weinig moeite en
levert soms zelfs een leuke besparing op!
Daarom een bezuinigingstip van de CONZ.
Een stukje historie...
Uit Twentsch Dagblad Tubantia/januari 1951
Begin jaren vijftig, kort na Oud & Nieuw, een gezellige feestavond in gebouw ‘Irene’.
Stekkerdoos
MOEDER EN KIND TEKENING
Voorkom sluipverbruik van stroom.
Zelfs als elektrische apparaten uitgeschakeld zijn of op stand-by staan verbruiken ze meestal energie. Vooral de wat oudere televisies, computers en stereo-installaties zijn behoorlijke sluipverbruikers.
Gebruik de uitknop i.p.v. de stand-byknop.
Trek de stekker eruit als u het apparaat een tijdje niet gebruikt.
Als u meerdere stekkers in een contactdoos met aan-uitschakelaar plaatst, schakelt u met één druk op de knop alles uit. Dit kan zo enkele ‘tientjes’ per jaar schelen.
Feestavond B.D.V. en B.O.O. Notter/Zuna
De Boeren Dochters Vereniging (B.D.V.) en de Bond Oud-leerlingen Overijssel (B.O.O.) hielden jongstleden zaterdag 13 januari hun jaarlijkse feestavond in het gebouw ‘Irene’ te Notter. Voor een stampvolle zaal werd opgevoerd het blijspel ‘Als ma aan de touwtjes trekt’. Een vrolijk spel in drie bedrijven, geschreven door Herm. Nauro Jr. Het stuk werd enthousiast en vlot gespeeld. Het geheel werd afgewisseld door muziek. De regisseur, de heer v.d. Veer uit Rijssen, had alle eer van zijn werk. Alle aanwezigen hebben zeer genoten.
CONZ
Coöperatie Notter Zuna UA
Van Kregtenweg 9
7467 PL Notter
bestuur@conz.nl