Home

Samen naar een generatie bestendig en duurzame buurt

Wordt lid

CONZ Coöperatie Notter Zuna
CONZ Coöperatie Notter Zuna
***GBNZ ONDERGEBRACHT BIJ DE CONZ***
Afgelopen week hebben alle GBNZ leden bericht gekregen dat de GBNZ verder gaat onder de vleugels van CONZ met de vraag om hun GBNZ lidmaatschap om te zetten naar die van de CONZ. Velen hebben hier al gehoor aan geven. Onze dank daarvoor.
Door lid te worden van de CONZ bent u niet alleen lid van de GBNZ maar ook van onze andere werkgroepen, zo kunt u mee beslissen, denken of praten over onze mooie Notter en Zuna.
Nog geen lid? Aanmelden kan hier: www.conz.nl/aanmelden
CONZ Coöperatie Notter Zuna
CONZ Coöperatie Notter Zuna
Bent u ondernemer binnen de gemeente Wierden, vul dan deze enquête even in...
CONZ Coöperatie Notter Zuna
CONZ Coöperatie Notter Zuna
Eigenlijk waar wij nu al mee bezig zijn. Van voor en door de inwoners van Notter en Zuna. Doen jullie met ons mee? www.conz.nl #notter #zuna #wierden #overijssel
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/09/17/pleidooi-heerma-cda-voor-cooperatief-overlegmodel
CONZ Coöperatie Notter Zuna
CONZ Coöperatie Notter Zuna
Ambitieplan Natuurpark Sallandse Heuvelrug en Twents Reggedal. Notter en Zuna liggen er midden in.
Allemaal heel leuk en aardig maar;
-maar wat voor invloed heeft dit op Notter en Zuna?
-wat zit er voor ons in?
-wat bied het voor kansen?
-wat zijn de beperkingen?
Hoe gaat de omgevingsvisie er straks uitzien, en wat heeft het voor invloed op de gebiedsvisie van Notter en Zuna. In ieder geval houden wij een oogje in het zeil. Wij zijn er liever aan de voorkant bij betrokken in plaats van achteraf te tekenen bij het kruisje. #gebiedsvisie #omgevingsvisie #Notter #zuna #wierden #overijssel
https://www.tubantia.nl/hellendoorn/nationaal-park-sallandse-heuvelrug-wordt-bijna-vijftien-keer-zo-groot-en-eindigt-straks-bij-diepenheim~a1c53ccc/
CONZ Coöperatie Notter Zuna
CONZ Coöperatie Notter Zuna
Beste Buurtgenoten,

Op 15 september publiceerde dagblad Tubantia een artikel: “Heibel over plek zonnepark Notter Zuna: ‘Wat het oplevert komt op één, wij staan op twee’”. Het zou een verslag zijn van het overleg dat wij als Coöperatie Notter Zuna (coöperatie) maandagavond 14 september hadden met de Actiegroep Zuna (actiegroep). Het debat over de locatie van een zonnepark is zeker nieuwswaardig maar de journalist was die avond niet aanwezig en blijkt slecht geïnformeerd. De coöperatie heeft de behoefte om voor u de feiten nog eens op een rij te zetten.

Wat levert een zonnepark op voor Notter Zuna?

Als coöperatie streven we naar een generatie-bestendige buurtschap. Onze werkgroepen, Landschap, Agrarische en Ondernemen, Duurzaam, Zorg, en Wonen zijn hier volop mee bezig. Daarnaast is de gemeente Wierden bezig met de nieuwe omgevingsvisie. Wij krijgen de kans om een gebiedsvisie voor Notter en Zuna aan te leveren die daarin zal passen. Onderwerpen als de verdroging van landbouwgronden en starterswoningen zullen zeker aan de orde komen. Voor al deze activiteiten hebben we geld nodig. We willen niet afhankelijk blijven van subsidies. We willen de participatie samenleving vormgeven door onafhankelijk te zijn ten opzichte van overheden en het (lobby-krachtige) bedrijfsleven. Ons zonnepark kan ons voor een gedeelte in de financiële middelen voorzien. Daarmee zijn we nog duurzaam bezig ook.

Vanaf december 2018 werden alle inwoners geïnformeerd

De ledenvergadering van de coöperatie gaf op 11 december 2018 de goedkeuring aan het bestuur om de ontwikkeling van en zonnepark te verkennen (www.conz.nl). De coöperatie hield vervolgens in januari en augustus 2019 twee info-avonden. In september 2019 kwam de zaak in een versnelling. Leden van de coöperatie bestudeerden het Afwegingskader en zochten contact met een aantal grondeigenaren in de Zunasche Heide. (zie hieronder). Op 4 december 2019 werden de omwonenden, huis aan huis, geïnformeerd.

De locatie werd aangewezen door de gemeente

De locatie in de Zunasche Heide werd door de gemeente Wierden aangewezen in haar “Afwegingskader grootschalige duurzame energie-opwekking” (www.wierden.nl ). Na afstemming met inwoners en ondernemers bepaalde de gemeenteraad op 2 april 2019 dat er in de Zunasche Heide ruimte zou kunnen zijn voor 2 kleine zonneparken (blz. 50 van het Afwegingskader). Daarmee kan Wierden een significante bijdrage leveren aan de energietransitie (Coalitieprogramma 2018-2022). Op initiatief van de coöperatie kwamen op 15 januari 2020 de Actiegroep Zuna (actiegroep) en de Coöperatie Notter Zuna (coöperatie) voor het eerst bijeen. Daar bleken de omwonenden niet op de hoogte van de plannen van de gemeente Wierden.

Het bezwaar van de omwonenden

De omwonenden hebben de coöperatie en de gemeente van meet af aan heel duidelijk gemaakt dat zij deze locatie volstrekt ongeschikt vinden voor een zonnepark. Zij formuleerden hun bezwaren (kort samengevat) als volgt: 1. de natuur- en recreatieve waarde van het gebied gaat omlaag 2. Dit betreft een gebied tussen het natuurgebied van de Zunasche Heide en de Elsener beek; het kan beter nabij of tegen een industriegebied aan liggen 3. Wij willen er geen zicht op hebben en willen er geen overlast van hebben.

Bijeenkomsten met de gemeente en de actiegroep

De coöperatie heeft twee keer de actiegroep en de gemeente voor overleg uitgenodigd. Het proces van het aanvragen van een omgevingsvergunning werd uitvoerig uitgelegd (5 februari 2020). Ook heeft de gemeente haar keuze voor de Zunasche Heide toegelicht (22 juni 2020). De gemeente kwam in haar Afwegingskader tot de slotsom dat een aantal deelgebieden in de gemeente Wierden niet geschikt waren voor een zonnepark. In de overgebleven gebieden werden vervolgens de meest geschikte plekken aangewezen. Binnen Notter Zuna waren dat de twee locaties in Zunasche Heide.

Het compromis en de criteria

Vanwege de Covid-19 uitbraak kwamen we pas op 22 juni 2020 weer met de gemeente en de actiegroep bijeen. Na aandringen door de actiegroep kwamen we tot het compromis dat we naast de locatie in de Zunasche Heide alternatieve locaties binnen Notter en Zuna zouden gaan verkennen. De coöperatie zou nog geen omgevingsvergunning voor de Zunasche Heide aanvragen (“een pas op de plaats”). We kwamen overeen welke zoek-criteria we zouden gebruiken. De criteria uit het Afwegingskader zouden we niet kunnen negeren. De actiegroep wilde een locatie waar de natuur ongemoeid zou worden gelaten en er geen omwonenden zouden zijn. Voor de coöperatie was van belang dat het gebied ligt binnen Notter Zuna, dat de business case haalbaar is en een netto-opbrengst voor het Gebiedsfonds kan opbrengen. Verder moet er voldoende draagvlak bij omwonenden bestaan zodat de maatschappelijke inpassing mogelijk is.

Alternatieve locaties

Op 22 juni jl. werden er twee alternatieve locaties benoemd. Door de actiegroep werd een gebied in Notter aangegeven. Dit is het gebied dat in het Tubantia artikel door de actiegroep wordt genoemd. De coöperatie gaf een alternatief net buiten Notter Zuna aan. We spraken af dat we deze alternatieve locaties voorlopig vertrouwelijk zouden behandelen, we wilden nergens onnodige onrust veroorzaken. De coöperatie hield zich hieraan. Uit het Tubantia artikel blijkt dat dit de actiegroep niet is gelukt. De coöperatie nam het op zich om de alternatieven op haalbaarheid te onderzoeken. Uiteraard zouden de resultaten met de Actiegroep gedeeld worden.

De gekozen locatie

Maandagavond 14 september kwamen we weer bijeen om samen de alternatieve locaties te bespreken. De alternatieve locaties in Notter viel af. Op de door de actiegroep aangedragen locatie bleek een haalbare business case niet mogelijk. De door de coöperatie opgebrachte locatie bleek een uiterst kwetsbaar landschap dat niet voldeed aan de criteria binnen het Afwegingskader. Het onderzoek heeft daarmee geleid tot de conclusie dat de locatie aan de Schoneveldsweg toch de beste plek is. De coöperatie heeft dan ook besloten om een professionele projectleider aan te stellen en binnenkort de omgevingsvergunning voor die locatie aan te vragen.

De geboden compensatie voor de omwonenden

De omwonenden waren niet blij met de door coöperatie getrokken conclusie. Dat begrijpen wij ook. De coöperatie heeft aangegeven er toch alles aan te blijven doen om de situatie voor de omwonenden acceptabel te maken. De omwonenden worden zoveel mogelijk betrokken bij de verdere planvorming. Ook zal de coöperatie de omwonenden een financiële compensatie geven.

De reactie van de omwonenden

De actiegroep en de coöperatie zijn het erover eens geworden dat het hier niet gaat over een onderling conflict. Het blijft de omwonenden steken dat zij niet betrokken werden bij de keuze van de gemeente voor de Zunasche Heide. Zij zijn teleurgesteld en zullen de gemeente hierover blijven benaderen. Zij streven ernaar om de strook landbouwgrond tussen Zunasche Heide en Elzenerbeek de bestemming natuur te geven. Partijen “agree to disagree”, ze kwamen afgelopen maandagavond overeen dat ze van mening verschillen. In die zin was het een constructieve bijeenkomst.

Ten slotte

Voorlopig gaan de actiegroep en de coöperatie elk hun eigen weg maar zullen elkaar wel blijven informeren. De coöperatie gaat verder met de ontwikkeling van het zonnepark aan de Zunasche Heide. De actiegroep richt zich met haar bezwaren tot de gemeente. Mocht de omgevingsvergunning toch verleend worden dan zullen de omwonenden met de coöperatie samenwerken, zo hebben zij verklaard.

Het Bestuur.

-Link naar het bewuste artikel in de Tubantia dat zonder ons medeweten gepubliceerd is:
https://www.tubantia.nl/wierden/heibel-over-plek-zonnepark-notter-zuna-wat-het-oplevert-komt-op-een-wij-staan-op-twee~ae9493bd/
-Link naar onze reactie om down te loaden:
https://conz.nl/downloads/
CONZ Coöperatie Notter Zuna
CONZ Coöperatie Notter Zuna
Herkenbaar. Meer kijken naar het platteland.